In de Luwte, gevestigd aan de Wilhelminalaan 18 te Ermelo, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is gemaakt
conform de richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ofwel GDPR.

Contactgegevens:

www.zorgvillaindeluwte.nl
Wilhelminalaan 18
3851XW Ermelo

Bert van den Hoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van In de
Luwte. Hij is te bereiken via info@zorgvillaindeluwte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

In de Luwte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit betreft
alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Indien u dit hebt ingevuld in een van onze formulieren: uw
  telefoonnummer om u gericht te benaderen over bijvoorbeeld uw
  aanmelding of sollicitatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@zorgvillaindeluwte.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

In de Luwte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen of bellen (als u zelf hebt gekozen uw
  telefoonnummer met ons te delen) indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

In de Luwte neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van In de Luwte) tussen zit. In de Luwte
maakt geen gebruik van dergelijke programma’s of systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In de Luwte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)
van persoonsgegevens:

 • Brochure-aanvraag

  De gegevens die u bij uw aanvraag aan ons verstrekt gebruiken wij
  alleen om u de brochure te sturen. Uiteraard delen we uw gegevens
  niet met anderen. Alleen onze webredactie en de leidinggevende
  kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens wissen wij automatisch na 6
  maanden.

 • Aanmelding bewoner

  De gegevens die u bij uw aanmelding aan ons verstrekt gebruiken wij
  alleen om persoonlijk contact met u op te nemen. Uiteraard delen we
  uw gegevens niet met anderen. Alleen onze webredactie en de
  leidinggevende kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens wissen wij
  automatisch na 6 maanden.

 • Aanmelding nieuwsbrief

  Uw e-mailadres gebruiken wij alleen om u de nieuwsbrief te sturen.
  Uiteraard delen we uw gegevens niet met anderen. Alleen onze
  webredactie kan uw gegevens zien. Wij bewaren uw e-mailadres
  zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op elk
  gewenst moment afmelden met 1 klik op de link onderaan de
  nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan automatisch gewist.

 • Aanmelding voorlichtingsbijeenkomst

  De gegevens die u bij uw aanmelding verstrekt, gebruiken wij om u
  nadere details te geven over de bijeenkomst. Uiteraard delen we uw
  gegevens niet met anderen. Alleen onze webredactie en de
  leidinggevende kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens wissen wij
  automatisch na 6 maanden. Na de bijeenkomst benaderen wij u
  maximaal 1 keer om te vragen naar uw ervaring of uw interesse in
  wonen of werken bij ons.

 • Sollicitatie

  De gegevens die je bij je sollicitatie aan ons verstrekt, gebruiken wij
  alleen om persoonlijk contact met je op te nemen. Uiteraard delen we
  je gegevens niet met anderen. Alleen onze webredactie en de
  leidinggevende van de functie waarop je solliciteert, kunnen je
  gegevens zien. Je gegevens wissen wij automatisch na 6 maanden.

 • Contactformulier

  De gegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt,
  gebruiken wij alleen om contact met u te leggen over uw bericht. Uw
  gegevens wissen wij automatisch na 6 maanden. Alleen onze
  webredactie en officemanager kunnen uw gegevens zien.

Delen van persoonsgegevens met derden

In de Luwte deelt de door u ingevulde persoonlijke gegevens op onze
webformulieren niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In de Luwte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
In de Luwte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden
zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u cookies verwijderen
via de instellingen van uw browser. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door In de Luwte en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@zorgvillaindeluwte.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
In de Luwte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In de Luwte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@zorgvillaindeluwte.nl