Beleid Bescherming Persoonsgegevens

Privacybeleid In de Luwte te Ermelo

1. Inleiding

Binnen IN DE LUWTE wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, cliënten en leveranciers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de wettelijke taken. Eenieder moet erop kunnen vertrouwen dat IN DE LUWTE zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. IN DE LUWTE is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het MT speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. IN DE LUWTE geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van IN DE LUWTE.

2. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

IN DE LUWTE is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens ; vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening EU 2016/679
  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

3. Uitgangspunten

IN DE LUWTE gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Daarbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

IN DE LUWTE zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie

IN DE LUWTE verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. IN DE LUWTE streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

IN DE LUWTE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt IN DE LUWTE voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt IN DE LUWTE afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden door IN DE LUWTE gecontroleerd.

Vooraf gesteld doel

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

IN DE LUWTE honoreert alle rechten van betrokkenen. Het beleid wordt iedere 3 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.

Aldus vastgesteld door IN DE LUWTE te Ermelo,

Bert van den Hoorn; locatiemanager.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
In de Luwte
Wilhelminalaan 18
3851 XW te Ermelo

De contactpersoon voor gegevensbescherming is: Bert van den Hoorn Telefoon: 06 – 8281 3711